Affärsutveckling Affärsplaner Kapitalanskaffning

Ett typiskt uppdrag börjar ofta med att ett företag behöver en finansiering. Då behöver man en affärsplan som presentationsmaterial för eventuella kreditgivare eller riskkapitalister.

Jag vågar påstå att mina affärsplaner och andra rapporter rönt stor uppskattning för att de är så lättlästa. Jag anstränger mig alltid att göra dom så kortfattade och kärnfulla som möjligt.

Affärskoncept och ekonomiska mål
Min medverkan inskränker sig emellertid inte till att sammanställa affärsplanerna rent redaktionellt. Jag brukar alltid kunna bidraga med att skapa en tydlighet i affärskonceptet och att översätta detta till realistiska ekonomiska mål. Det är detta som är kärnan i min kompetens. Det är det här jag menar med att bidraga till utveckling, evolution, av verksamheter.

Hjälp med att hantera banker och investerare
För mig är det viktigt att jag själv tror på den affärsplan jag är med att kreera. Detta i kombination med min långa erfarenhet av att hantera banker och andra kapitalförsörjare gör att jag i dessa processer kan vara till stor nytta.

Utvecklingspotential och aktionsplan
Det behöver emellertid inte vara så att företaget behöver kapital. En del tunga uppdrag jag haft har bestått i att göra en nulägesrapport av verksamheten samt att identifiera utvecklingspotentialer och aktionsplaner för att adressera dessa.

Projektledning av förändringsarbete
Även här inskränker sig dock inte min insats till att sammanställa ett skriftligt dokument – min kompetens inbegriper att jag kan medverka och projektleda förändringsarbetet. Man kan kalla det ”management for hire” vid strukturrationaliseringar.

Strategiska analyser
När det är lämpligt, kan jag göra strategiska analyser med en unik metod, RealBiz – se vidare under Strategiska analyser.